Nacionalinis Kauno dramos teatras

Ne sau žmonės

  • Vienos dalies spektaklis (N-14)

Didžioji scena

Paskelbtas konkursas eiti Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinio direktoriaus pareigas

„Kultūros ministerija skelbia konkursą eiti Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinio direktoriaus  pareigas:

Specialieji reikalavimai:

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą meno, humanitarinių arba socialinių mokslų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms ir (ar) jų padaliniams;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, reguliuojančiais teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą, asmens teises ir laisves bei jų apsaugos garantijas;

mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programiniu paketu;

mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, ir išmanyti raštvedybos taisykles;

mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

prašymą dalyvauti konkurse;

dokumentus, patvirtinančius atitiktį vadovo kvalifikaciniams reikalavimams, ar jų patvirtintas kopijas;

gyvenimo aprašymą (pagal Europasą);

teatro 5 metų perspektyvinės veiklos programą, kurioje išdėstytas teatro veiklos vertinimas ir pateikiama veiklos vizija, apimanti įstaigos Nuostatais grįstą kūrybinę veiklą, kūrinių sklaidą, kultūrines edukacines veiklas, planuojamas rinkodaros veiklas (bilietų rezervavimo ir pardavimo sistema, paslaugų vystymas, priemonės, skatinančios žiūrovų lankomumą, ir kita), infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių valdymą, finansinių išteklių valdymą, numatomas įstaigos vadybos bei veiklos naujoves ir pokyčius, taip pat kitą pretendento nuožiūra svarbią informaciją.

Su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams.

Dokumentai priimami iki 2017 m. spalio 27 d. įskaitytinai, asmeniškai, paštu arba el. paštu dmm@lrkm.lt adresu: J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius, 213 kab., telefonas pasiteirauti  219 3413.

Pretendentai, Nacionaliniame Kauno dramos teatre pasirašę Konkurso į teatro ar koncertinės įstaigos vadovo pareigas pretendento konfidencialumo pasižadėjimą, turi teisę susipažinti su teatro veiklą reglamentuojančiais teisės aktais 2017 m. spalio 16 d. nuo 9 iki 16 val. ir 2017 m. spalio 23 d.  nuo 9 iki 16 val., taip pat bendrauti su teatro darbuotojais.“

Kultūros ministerijos informacija

Grįžti atgal

Teatro Steigėjas

Teatro Rėmėjai

Teatro Partneriai

informaciniai rėmėjai

Kuriame kartu su

Skip to content