Nacionalinis Kauno dramos teatras

ELGESIO TAISYKLĖS

 

Asmenys, nesilaikantys šių elgesio taisyklių, į renginį neįleidžiami arba šalinami iš renginio be atskiro įspėjimo. Už viešosios tvarkos ir elgesio taisyklių pažeidimus baudžiama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

1. Asmenys norintys patekti į Renginio vietą privalo:
1.1. Pateikti Bilietą, kvietimą ar kitus dokumentus, suteikiančius teisę patekti į Renginį ar Renginio vietą;
1.2. Griežtai laikytis visų elgesio taisyklių.
1.3. Atvykti į renginį laiku. Po trečiojo skambučio žiūrovai į salę neįleidžiami.
1.4. Atvykus į Renginį, gėles, skirtas kūrybinei komandai, perduoti NKDT teatro darbuotojams. Jie pasirūpins tinkamu gėlių įteikimu.

2. Į Renginio vietą neįleidžiami asmenys:
2.1. kurie kelią grėsmę saugumui;
2.2. asmenys neatitinkantys visuomenėje priimtų higienos normų reikalavimų.
2.3. apsvaigę nuo alkoholinių gėrimų ir/ar psichotropinių ar narkotinių medžiagų;

3. Į Renginio vietą draudžiama įsinešti:
3.1. Į NKDT žiūrovinę dalį įsinešti gėrimus ir kitus maisto produktus.
3.2. Alkoholinius gėrimus, bet kokias narkotines ar psichotropines, kitas organizmą stimuliuojančias medžiagas (išskyrus specialius medicinos preparatus (insulinas, ir pan.));
3.3. Bet kokios rūšies ginklus ir/ar potencialiai pavojingus daiktus, įskaitant, bet neapsiribojant daiktais, kuriais galima pjauti ar durti, daiktus, kurie gali būti panaudoti svaidymui, laidymui, mėtymui ir pan.;
3.4. Rasistinės, ksenofobinės, ekstremalių dešiniųjų, nacionalistinių ir socialistinių idėjų, lytinės diskriminacijos propagandos atributiką ir/ar medžiagą;
3.5. Visų rūšių gyvūnus, išskyrus šunis vedlius (siekiant išvengti nesklandumų rekomenduojame informuoti Paslaugų teikėją, kad bus atvykstama su tokiu šunimi);
3.6. Bet kokį kitą daiktą, kuris kelia grėsmę renginio saugumui arba gali sukelti nepatogumų žiūrovams.

4. Renginio vietoje griežtai draudžiama:
4.1. Spektaklio/renginio metu fotografuoti ir filmuoti. Šią normą pažeidęs vartotojas/žiūrovas atsako pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
4.2. Mėtyti gėles, įvairius daiktus į salę, sceną bei kitokiais būdais trikdyti normalią Renginio eigą;
4.3. Bet kokie komercinio/reklaminio turinio arba kenksmingo, agresyvaus, agituojančio, politinio, rasistinio ar religinio pobūdžio plakatai, apranga ir pan.;
4.4. Elgtis tokiu būdu, kuris aplinkinių gali būti suprastas kaip provokuojantis, grasinantis, diskriminacinis arba įžeidžiantis;
4.5. Kelti bet kokią grėsmę savo ir aplinkinių sveikatai, gyvybei ar saugumui;
4.6. Bet kokiu būdu kenkti kitiems;
4.7. Lipti ant tam neskirtų konstrukcijų ar įrenginių (fasadai, pertvaros, sienos, tvoros, užtvaros, apšvietimo stulpai, kamerų platformos, stogai ir pan.);
4.8. Renginio metu vaikščioti scenoje ar kitoje draudžiamoje vietoje, kai to nereikalauja Renginio konceptas, griežtai draudžiama;
4.9. Įeiti į tarnybines patalpas ar uždaras lankytojams teritorijas;
4.10. Lipti ir stovėti ant kėdžių ir/ar jų rėmų;
4.11. Šiukšlinti.

5. Kita svarbi informacija lankytojams:
5.1. Į salę draudžiama eiti su lauko rūbais. Vykstant į Renginį rekomenduojama pasirinkti Renginio vietai ir formatui tinkamą aprangą.
5.2. Spektaklio/renginio metu žiūrovai privalo išjungti mobiliojo ryšio priemonių garsą.
5.3. Rūkyti ir gerti alkoholinius gėrimus leidžiama tik specialiai tam skirtose ir atitinkamai pažymėtose vietose.
5.4. Saugumo užtikrinimui Renginio vietoje gali būti įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos, fiksuojančios lankytojus bei jų veiksmus. Stebėjimas, filmavimas ir įrašinėjimas yra vykdomas laikantis Privatumo politikos nuostatų.
5.5. Asmenys Renginyje turi elgtis taip, kad jie nedarytų žalos, nekeltų grėsmės sau ir aplinkiniams, netrukdytų ir neerzintų kitų žiūrovų.
5.6. Asmenys Renginyje privalo vykdyti Teatro administracijos, žiūrovų aptarnavimo darbuotojų, savanorių, policijos pareigūnų, ir/ar kitų įgaliotų užtikrinti saugumą ir tvarką asmenų nurodymus.
5.7. Esant pavojui ar iškilus grėsmei Renginio saugumui, žiūrovų aptarnavimo darbuotojo, policijos pareigūno ir/ar kitų įgaliotų užtikrinti saugumą ir tvarką asmenų reikalavimu, žiūrovai gali būti nukreipti į kitas nei Biliete nurodyta vietas ar būti evakuoti iš Teatro.
5.8. Atsakingi už renginio saugumą ir tvarką pareigūnai ar darbuotojai turi teisę paimti dokumentus, suteikiančius teisę patekti į Renginį, perduotus arba parduotus kitiems asmenims, neturintiems teisės jais naudotis.
5.9. Lankytojus, nesilaikančius šių Elgesio taisyklių, Teatro administracijos darbuotojai, žiūrovų aptarnavimo skyriaus darbuotojai, policijos pareigūnai ir/ar kiti įgalioti užtikrinti saugumą ir tvarką asmenys turi teisę pašalinti iš Renginio. Iš Renginio pašalintam asmeniui pinigai už įsigytus Bilietus negrąžinami.

Repertuaras

P

Audra

G

Mes taip nesitarėm

EN

Getas

Visas repertuaras

Teatras onl1ne

Teatro Steigėjas

Teatro Rėmėjai

Teatro Partneriai

informaciniai rėmėjai

Kuriame kartu su

Skip to content