DOKUMENTAI

Nacionalinis Kauno dramos teatras (toliau – NKDT), siekdamas užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis Nacionalinio Kauno dramos teatro veikloje, pašalinant veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali susidaryti korupcijai palankios sąlygos.

Už korupcijos programos įgyvendinimą ir kontrolę teatre atsakingas asmuo:

  • Už korupcijos prevenciją Nacionaliniame Kauno dramos teatre atsakingas asmuo:

Už korupcijos programos įgyvendinimą ir kontrolę teatre atsakingas asmuo:

  • Viešųjų ryšių koordinatorė Jolanta Garnytė-Jadkauskienė spauda@dramosteatras.lt.

 

Sąrašas pareigybių, dėl kurių skyrimo kreipiamasi į STT

NKDT korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2024-2025 metams

NKDT korupcijos prevencijos programa 2024-2025

Atmintinė asmenims susidūrusiems su korupcija

Antikorupcinio elgesio teatre atmintinė

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Viešųjų ir privačių interesų derinimo Nacionaliniame Kauno dramos teatre tvarkos aprašas

Pranešimų apie galimus korupcijos ir sukčiavimo atvejus Nacionaliniame Kauno dramos teatre nagrinėjimo tvarkos aprašas

Apie pažeidimą pranešti vidiniu kanalu gali asmenys, kuriuos su Nacionaliniu Kauno dramos teatru (NKDT) sieja ar siejo darbo santykiai arba asmenys, susiję su NKDT sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) (toliau – Pranešėjas).

Pažeidimas – Nacionaliniame Kauno dramos teatre galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su Nacionaliniu Kauno dramos teatru.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Pranešimo teikimo būdai:

Per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą elektroniniu paštu pranesk@dramosteatras.lt, užpildant pranešimo pažeidimo formą:

Tiesiogiai pateikti informaciją apie pažeidimą atvykus į Nacionalinį Kauno dramos teatrą, Laisvės alėja 71, Kaunas LT-44304.

Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad informacija apie pažeidimą yra teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu ir turi būti pateikta tokia informacija: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės; asmens, pranešančio apie pažeidimą, vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys; jeigu įmanoma, pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius.

Informuojame, kad pateikus informaciją apie pažeidimą pagal šią formą arba pateikus laisvos formos pranešimą, kuriame nurodyta, kad informacija apie pažeidimą teikiama pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą, informacija apie pažeidimą per 2 darbo dienas bus perduota kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai).

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

Informacijos apie pažeidimą nagrinėjimas Nacionaliniame Kauno dramos teatre

Vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą NKDT administruoja, šiuo kanalu gautą informaciją apie pažeidimus nagrinėja, asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus konfidencialumą (išskyrus Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus atvejus), užtikrina Už korupcijos prevenciją Nacionaliniame Kauno dramos teatre atsakingas asmuo, personalo vadovė Lina Zemkauskienė, jos nesant – Viešųjų ryšių koordinatorė Jolanta Garnytė – Jadkauskienė.

Pranešimų apie galimus korupcijos ir sukčiavimo atvejus Nacionaliniame Kauno dramos teatre nagrinėjimo tvarkos aprašas

Teisės aktai, susiję su pranešėjų apsauga

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Nacionalinio Kauno dramos teatro  duomenų apsaugos pareigūnas

Norint kreiptis dėl Nacionalinio Kauno dramos teatro  tvarkomų asmens duomenų, prašome susisiekti el. p. ada@dramosteatras.lt.

 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Prašymo dėl asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo forma

Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo aprašas

Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo aprašo priedas

Privatumo politika

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.